ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.

 

1. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.


2. สรุปกิจกรรมปฏิรูปฯ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.


3. นโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ