ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รับชม VDO บันทึกการประชุมย้อนหลัง


คำถาม - คำตอบ : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ  (New)

คู่มือ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ  (New)


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


การขอรับผลการประเมินรายบุคคล  (New)

    กรณีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารประสงค์จะขอรับผลการประเมินใหม่เนื่องจากยังไม่ได้รับผลการประเมินที่สำนักงาน ก.พ. ส่งให้ หรือผลการประเมินสูญหาย โปรดดำเนินการ ดังนี้

  1. ผู้เข้ารับการประเมินแจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูลในคำขอรับผลการประเมิน (ไฟล์คำขอฯ)
  2. ผู้เข้ารับการประเมินส่งไฟล์คำขอฯ ไปยังกองพัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. ที่ e-mail : [email protected]
    สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบข้อมูลและส่งผลการประเมินไปยัง e-mail ที่ผู้เข้ารับการประเมินได้แจ้งไว้ในคำขอรับผลการประเมิน

 

 

เครื่องมือ/แบบประเมิน

  1. แบบประเมิน 360 องศา
  2. แบบประเมินตนเอง
  3. แบบประเมินเชิงสถานการณ์ (SJT)
  4. แบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
  5. แบบวัดสมรรถนะทางการบริหาร
# ชื่อ-นามสกุล ภารกิจ เบอร์ติดต่อ Email
1 นายขเคนทร์ วรรณศิริ ผอ.กพส. 02-547-1000 ต่อ 8843
2 นายสุรเดช สรรเสริญ ประเมินสมรรถนะ 02-547-1000 ต่อ 8829 [email protected]
3 นายเชาว์เลิศ อุ่นใจดี ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 02-547-1000 ต่อ 8835
4 นางสาวกัณฑมาส วงษ์ประดิษฐ์ ประเมินสมรรถนะ 02-547-1000 ต่อ 8837
5 นายนพพร ใจซื่อ ประเมินสมรรถนะ 02-547-1000 ต่อ 8839
6 นายชัยธวัชน์ เกตุเสริมสุข ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 02-547-1000 ต่อ 8834

ปฏิทินการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร


รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร