ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เกี่ยวกับ สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผดุงไว้ซึ่งระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

           ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และแรงสนับสนุนในการปฏิบัติงานราชการเพื่อประเทศชาติและประชาชนจากทุกฝ่าย (To Restore Trust in Thai Public Servants)

พันธกิจ

 1. ปรับขนาด และต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้รัฐบาลบริหารและพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
 2. ปรับปรุงกลไก และมอบอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัว ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทการทำงานของแต่ละส่วนราชการ
 3. สร้างคุณภาพของคน งาน และชีวิตแบบบูรณาการ ที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับความคาดหวัง และความพึงพอใจให้แก่บุคลากรเป็นรายกลุ่มรายบุคคล
 4. ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และความสามารถของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

          สนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศ มีคุณธรรมปลอดทุจริต เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์เพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้
ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
 2. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกกลไก ทั้งการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 3. สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 4. สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในทุกระดับพัฒนาตนเองตามขีดสมรรถนะที่กำหนดไว้
 5. สนับสนุนให้เกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานกลางการบริหารทรัพยากรบุคคล และรักษามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ
 6. สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการด้วยความประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดถือคุณธรรม และจริยธรรมเป็นหลักในการทำงาน
 7. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มีความหลากหลายอย่างเป็นระบบ
 8. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

 

 

ตราสัญลักษณ์

logo ocsc

สำนักงาน ก.พ. มีเครื่องหมายราชการ หรือ ตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ประกอบด้วยใบและดอก ตรงกลางดอกชัยพฤกษ์มีรัตนะแผ่รัศมีเป็นเกสร เป็นสัญลักษณ์ของปัญญารอบรู้ เบื้องบนมีพระมหาพิชัยมงกุฎของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เบื้องล่างของภาพมีพุทธสุภาษิตภาษาบาลีว่า "ปญฺญา นรานํ รตนํ” แปลว่า ความรอบรู้เป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน อันถือเป็นคติที่พึงยึดในการจัดระบบข้าราชการพลเรือน