ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
(*เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เท่านั้น!)

โดยผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯแล้ว สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567
ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

ท่านสามารถดูแผนการดำเนินการสอบและขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ได้ตามภาพด้านล่างนี้

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ทั้งหมด ได้ที่: https://job3.ocsc.go.th/

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ